iulie 4, 2016

SERVICII TRATAREA APELOR

2 4 5 6 7 8 9 10 11

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE

______________________________________________________________________________

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII

Identificarea substanţei/amestecului:

Denumirea: Aqua|Clean

Utilizarea substanţei/amestecului:

 Stații de epurare municipale și industriale

 Întreţinerea canalelor de scurgere din sistemul municipal

 Bazine şi rezervoare septice

Identificarea societăţii:

Denumirea: SC ECO-BIOTERRA.S.R.L

Adresa: Str. VIDIN NR3 BL.51 SECT.2 BUCURESTI

Numărul de telefon: +40-762436750/0727629181

E-mail:eco.biottera@yahoo.com

Telefonul pentru urgenţe: +0212434679

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea

Pericole/efecte adverse

– pentru om :

– inhalare: nu este considerat periculos in condiții de utilizare normală

– contact cu pielea: nu este considerat periculos in condiții de utilizare normală

– contact cu ochii: nu este considerat periculos in condiții de utilizare normală

– înghiţire: nu este considerat periculos in condiții de utilizare normală

– pentru mediu: nu este considerat periculos in condiții de utilizare normală

Amestecul: nu este clasificat ca periculos

Alte pericole: nu sunt cunoscute

COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE) DIN AMESTECURI

PROFIL PRODUS

Multiple genuri Bacillus

Obţinute din surse naturale, nemodificate în laborator

Tip aerob şi facultativ anaerob

Înaltă mobilitate

Chemotaxie pozitivă

Spori bacterieni 100% stabilizaţi

Producerea de enzime bacteriene:

Amilază, Protează, Lipază, Esterază, Urează, Celulază, Xilanază

Nu conţine genul Salmonella, E-coli

Non-patogenic, necontaminant

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Simptome şi efecte / Măsuri de prim ajutor

– inhalare: praful din compoziţia pulberii poate afecta persoanele cu astm; se consultă

medicul

– contact cu pielea: iritație ușoară; spălaţi zona cu apă şi săpun şi aplicaţi un agent

antiseptic local

– contact cu ochii: iritație ușoară, înroșirea ochilor; clătiţi ochii cu apă rece din abundenţă

câteva2/4 reviz.10 iulie 2010

minute, dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul

– înghiţire: senzație de greață, vomă sau diaree; daţi persoanei afectate câteva pahare cu

apă şi induceţi vomarea; se consultă medicul

– alte pericole: evitaţi contactul cu răni sau tăieturi ale pielii

MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate: apă, spumă, dioxid de carbon, amestec chimic uscat

Pericole de expunere speciale: nu prezintă pericol

Echipament de protecţie special pentru pompieri: nu necesită măsuri speciale

MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

Măsuri de precauţie pentru personal: nu este necesar

Măsuri de precauţie pentru mediu: avertizați autoritățile locale competente in cazul in care

produsul pătrunde in izvoare sau pânza freatică a domeniului public

Metode de curăţare: pe sol, curățați și strângeți in recipienți adecvați

MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

Manipulare

Măsuri tehnice: a se evita expunerile inutile

Măsuri pentru protecţia mediului: a se controla dacă recipienții sunt bine închiși

Alte cerinţe specifice: eliminați imediat orice urmă de substanță prin spălarea mâinilor cu apă și

săpun neutru

Depozitare

Condiţii necesare pentru depozitare: a se păstra in locuri uscate și aerisite

Cerinţele specifice pentru depozitare: pentru a păstra proprietățile biologice, nu congelați, nu

păstrați la temperaturi mai mari de 37 grade C

CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

Valori limită de expunere (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului)

Valori limită admise pentru expunerea profesională: nu este cazul

Valori limită biologice: nu este cazul

Proceduri de monitorizare recomandate: nu este cazul

Controlul expunerii profesionale

Măsuri tehnice: nu este cazul

Măsuri de protecţie individuală:

Protecţia căilor respiratorii: nu este cazul

Protecţia mâinilor: recomandăm purtarea mănușilor din cauciuc

Protecţia ochilor: nu este cazul

Protecţia pielii: nu este cazul

Măsuri de igienă: se ține la distanță de alimente și băuturi

Controlul expunerii mediului

Informaţii privind protecţia mediului: nu este nociv pentru mediu

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE

Informaţii generale

Aspectul

– Starea fizică: pudră

– Culoarea: alb-crem

Mirosul: ușor3/4 reviz.10 iulie 2010

Informaţii importante referitoare la sănătate, securitate şi mediu

pH-ul: 5.0-10.0

Concentraţia: 50 miliarde CFU/g (unități formatoare de colonii pe gram de produs)

Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere: nu a fost determinat

Temperatura de aprindere: nu a fost determinată

Inflamabilitate (solid, gaz): nu este disponibil

Proprietăţi explozive: nu este cazul

Presiunea de vapori: nu este cazul

Densitatea relativă: 2.2

Solubilitatea în apă: ridicată

Coeficientul de partiţie n-octanol/apă: nu este cazul

Vâscozitate: nu este cazul

Densitatea vaporilor: nu este cazul

Viteza de evaporare: nu este cazul

STABILITATE ŞI REACTIVITATE

Stabilitatea: stabil

Condiţii de evitat: depozitare necorespunzătoare

Materiale de evitat: acizi, baze

Produse de descompunere periculoase: oxizi de carbon

INFORMAŢII TOXICOLOGICE

Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii (pentru SUBSTANŢĂ/ AMESTEC)

– toxicitate acută (după o singură expunere): produs nenociv

– inhalare: nu este cazul

– contact cu pielea: nu este cazul

– contact cu ochii: nu este cazul

– înghiţire: nu este cazul

– efecte iritante (pentru ochi, piele sau căile respiratorii): vezi măsuri de prim ajutor

– efecte corosive: nu este cazul

– efecte sensibilizante: nu este cazul

– toxicitate prin administrare repetată: nu este cazul

INFORMAŢII ECOLOGICE

Ecotoxicitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau AMESTEC)

Date de toxicitate pentru organismele acvatice (atât acută cât şi cronică): nu este nociv

Date de toxicitate pentru micro şi macro-organismele din sol: nu este nociv

Date de toxicitate pentru alte organisme (de ex.: păsări, albine şi plante): nu este nociv

Efecte inhibitoare asupra activităţii micro-organismelor în instalaţiile de tratare a apelor uzate: nu

este cazul

Mobilitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului): stabilă

Persistenţa şi degradabilitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului)

Date privind potenţialul de degradare: prin biodegradare

Timpul de înjumătăţire prin degradare: nu există date disponibile

Date privind potenţialul de degradare în instalaţiile de tratare a apelor uzate: nu exista date

disponibile

Potenţialul de bioacumulare (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului)

Date privind potenţialul de acumulare în masa biotică: nu există date disponibile

Coeficientul de partiţie n-octanol/apă: nu există date disponibile

Factorul de bioconcentrare: nu există date disponibile

Alte efecte adverse: nu există date disponibile4/4 reviz.10 iulie 2010

CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

Descrierea deşeurilor şi a măsurilor pentru manipulare: conform reglementarilor in vigoare

Metode de eliminare a deşeurilor şi a ambalajelor contaminate: conform reglementarilor

in vigoare

Prevederi Comunitare şi cele armonizate privind deşeurile: conform reglementarilor in

vigoare

INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Precauţii speciale la transport sau manipulare (descriere): nu prezintă pericol, recipienți

închiși

Clasificarea de transport: ADR (transport rutier), RID (transport feroviar), ICAO/IATA transport

aerian

INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

Nu s-a întocmit un Raport de Securitate Chimică: nu este cazul

ALTE INFORMAŢII

Reglementari:

R 38 Iritant pentru piele.

S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Informațiile conținute aici se bazează pe date considerate exacte. Totuși, nu este exprimată și nici

nu implică nici o garanție privind exactitatea acestor date sau rezultate obținute din utilizare. Nu

se asumă nicio responsabilitate pentru daune personale sau distrugerea proprietății de către

Utilizatori sau Terțe Părți cauzate de material. Utilizatorii își asumă toate riscurile asociate cu

utilizarea acestui material.

Conținutul acestei fișe de siguranță este conform : Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului

Europei nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,

  • autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://eco-bioterra.ro/servicii-tratarea-apelor
LinkedIn
Instagram